Лилия Попова

За нас

Казвам се Лилия Василева Попова.
Адвокат съм в Адвокатска колегия Пловдив от месец май 2010г.

Образование:
1996 – 2002 год, магистър по право, Софийски университет «Св. Климент Охридски», Юридически факултет

1984 – 1990 год., магистър по теоретична механика, Московски енергетически институт, Русия, Енергомашиностроителен факултет


Работила съм в държавната администрация и в агенция за недвижими имоти,
където натрупах богат опит в административното право и процедури, в областта на човешките ресурси и трудовото право, в разрешаване на имотни и имуществени спорове и особеностите на сделките с недвижими имоти.
В адвокатската си практика се заемам с различни случаи, основно в областта на административното, гражданското и търговското право, както и на изпълнителното производство.
Вярвам в това, че всеки трябва да отстоява позициите си,
да се бори за правата си и активно да защитава интересите си.
Като адвокат се стремя да предоставя максимална защита на интересите на моите клиенти, отнасям към всеки казус като към лично предизвикателство, добросъвестно и отговорно.
Зная перфектно руски език и мога да бъда полезна на руско говорящи граждани при разрешаване на възникнали проблеми от всякакъв характер в България.

Професионален опит

От май 2010 – до настоящия момент, адвокат в Адвокатска колегия Пловдив
с основни дейности:
Консултации и изготвяне на становища по конкретни казуси, спорни въпроси, процедури.Представителство по пълномощие пред органи и институции на физически и юридически лица.Правна помощ и процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела.Съдействие по сделки с недвижими имоти, всякакви имотни, наследствени и имуществени спорове. Изготвяне на договори и споразумения.Учредяване и регистрация на търговски дружества, кооперации, сдружения, вписване на обстоятелства в търговския регистър. Участие в конкурсни и тръжни процедури и в процедури по обществени поръчки. Абонаментно правно обслужване на юридически лица.

от май 2009 год до май 2010 год «ТОНИКО недвижими имоти» ЕООД – Пловдив, юрисконсулт,с основни дейности:
Правно-нормативно обслужване при изготвяне на вътрешноведомствени актове и документи; организиране сключването на сделки с имоти; изготвяне на договори и споразумения; изготвяне на правни становища; правни консултации; процесуално и договорно представителство.


от октомври 2003 год до май 2009 год., Областна администрация Пловдив, ст. юрисконсулт, с основни дейности:
Процесуално представителство, изготвяне и съгласуване на заповеди и други актове, предоставяне на административни услуги, даване на експертни становища и консултации по решаването на правни проблеми, изготвяне и съгласуване на договори, подготвяне на процедури по обществени поръчки, участие в комисии

Сфера на дейност

Гражданско право
Административно право
Търговско право
Изпълнителни производства
Тръжни процедури и обществени поръчки
Правна помощ на руски език

Гражданско право
♦ Сделки и операции с недвижими имоти,
♦ Изготвяне на договори и споразумения;
♦ Вещни искове, делбени производства, имуществени спорове;
♦ Семейно и наследствено право;
♦ Искове за родителски права и издръжка;
♦ Дела за защита от домашно насилие;
♦ Представителство по всякакви граждански дела;
Административно право
♦ Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
♦ Съдействие в административни процедури, в това число по ЗУТ и ЗКИР;
♦ Жалби срещу действия и бездействия на администрацията;
♦ Жалби срещу ревизионни актове и други актове и действия на данъчната
администрация;
♦ Представителство пред административните съдилища.
Търговско право
♦ Търговски сделки, изготвяне на договори
♦ Разрешаване на търговски спорове, представителство по търговски дела;
♦ Учредяване на търговски дружества и кооперации, регистрация в търговския регистър
и вписване на промени в обстоятелствата;
♦ Ликвидация на търговски дружества;
♦ Представителство пред арбитраж.
Изпълнителни производства
♦ Предприемане на действия за събиране на дългове;
♦ Завеждане на заповедни производства;
♦ Водене на изпълнителни дела;
♦ Защита срещу действия на съдебния изпълнител;
♦ Участие в публични продажби.
Тръжни процедури и обществени поръчки
♦ Подготовка на документация за участие в конкурсни и тръжни процедури и в процедури по обществени поръчки;
♦ Обжалване на актове в съответните процедури по административен и съдебен ред.Правна помощ на руски език
Юридическая поддержка и консультации на русском языке
♦ Быстрые и доступные правовые консультации по всем вопросам болгарского
законодательства и административного обслуживания граждан в Болгарии;
♦ Разрешение имущественных и наследственных споров, раздел имущества;
♦ Юридическое сопровождение сделок купли-продажи недвижимости, проверка
собственности, изготовление нотариальных актов, договоров, соглашений;
♦ Управление недвижимости;
♦ Ведение дел и другие услуги в области коммерческого права,административного права и гражданского права (в том числе семейное, наследственое, вещное, обязательственное право);
♦ Расторжение брака в судебном порядке в исковом производстве и при взаимном согласии супругов; ведение дел о взыскании алиментов;
♦ Изготовление необходимой документации и регистрация фирм ООО, изменение уже зарегистрированных фирм, ликвидация коммерческих обществ, публикование годовых финансовых отчетов.

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 9:00 - 17:00
Вторник 9:00 - 18:00
Сряда 9:00 - 17:00
Четвъртък 9:00 - 18:00
Петък 9:00 - 17:00
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж